Definition of KSHV

0-9
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

search

TeachMeFinance.com - explain KSHVKSHV

Kaposifs sarcoma-associated herpesvirus. A type of herpesvirus that may cause Kaposi's sarcoma (a rare cancer that can cause skin lesions) and a type of lymphoma (cancer that begins in the lymph system), especially in patients who have a weak immune system. Also called human herpesvirus 8 (HHV8).About the author

Mark McCracken

Author: Mark McCracken is a corporate trainer and author living in Higashi Osaka, Japan. He is the author of thousands of online articles as well as the Business English textbook, "25 Business Skills in English".


Copyright © 2005 by Mark McCracken, All Rights Reserved. TeachMeFinance.com is an informational website, and should not be used as a substitute for professional medical, legal or financial advice. Information presented at TeachMeFinance.com is provided on an "AS-IS" basis. Source of definition: The National Cancer Institute. Please read the disclaimer for details.